Indkalder til ordinær GENERALFORSAMLING
onsdag d. 21. februar 2024 kl. 19.00.

 

 

Dagsorden iflg. vedtægternes § 11:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af referent og evt. stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretning.
4. Forelæggelse af revideret regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg:
7. Eventuelt.

 

 


Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen og kan indsendes på rsk@randerskyttekreds.dk.
Stemmeret har fremmødte medlemmer. Medlemmer under 16 år har stemmeret ved at denne
udøves via tilstedeværende værge eller forælder.
Det er bestyrelsens håb, at rigtig mange vil give fremmøde, så vi kan få en god og saglig debat på generalforsamlingen.
Skyttekredsen vil være vært ved et mindre traktement, og der startes med spisning kl. 18.00.